AGV Privacyverklaring

 

Stratos Personnel Consultancy BV, gevestigd in Villa Oldenburg aan de St. Michielsgestelseweg 8, 5261NH te Vught, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Leidend principe
Wij gaan om met de bescherming van jouw persoonsgegevens zoals ook wij willen dat er met onze persoonsgegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens
Villa Oldenburg – St. Michielsgestelseweg 8, 5261NH Vught, 073-6121750.
Babette Vael is de Functionaris Gegevensbescherming van Stratos. Zij is te bereiken via B.vael.@stratos.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stratos verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam.
– Geboortedatum.
– Telefoonnummer.
– E-mailadres.
– Naam, adres en woonplaats van de organisatie waar je voor werkzaam bent of van jezelf indien je zelf de opdrachtgever bent.
– Naam, e-mailadres en telefoonnummer van je leidinggevende en/of HR-functionaris die betrokken zijn bij de verstrekking van de opdracht en onze dienstverlening voor jou (indien van toepassing).
– Factuuradres en bankrekeningnummer van jou indien je zelf de opdrachtgever bent of van je werkgever indien deze de opdrachtgever is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet expliciet gevraagd. Het kan voorkomen dat je deze wel relevant vindt en actief verstrekt, bijvoorbeeld in toelichtingen in het intakeformulier of in je biografie. Dit ter voorbereiding op of tijdens de coachsessies – mondeling, schriftelijk of per e-mail. Stratos verwerkt de bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om onze opdracht uit te kunnen voeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stratos verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om onze opdracht uit te voeren.
– Om coaching en begeleiding op maat te geven.
– Het afhandelen van offerte en betaling.
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of blogs.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Stratos verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stratos neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stratos) tussen zit. Stratos gebruikt hier geen computerprogramma’s of –systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stratos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Standaard persoonsgegevens:
– fiscale bewaartermijn 7 jaar.
Persoonsgegevens om online informatie toe te kunnen sturen zoals de nieuwsbrief:
– zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven.
Gevoelige of bijzondere persoonlijke gegevens verzameld in voorbereiding op en tijdens onze sessies en begeleiding:
– uiterlijk 1 maand na de afronding en nazorg van het begeleidingstraject vernietigen wij ons digitale dossier en het papieren dossier.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stratos verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met onze coaches en leveranciers die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stratos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stratos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stratos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar we over beschikken in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar coach@stratos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stratos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stratos neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via coach@stratos.nl.

Vught, 27 april 2018